mahdi

mahdi

استرسهای دوران سربازی و کاربرد پروژه کسر خدمت سپاه

روشهای غلبه بر استرس سربازی

قطعا استرس یک بخش غیرقابل اجتناب از زندگی سربازان است. اینکه در دوران سربازی خدمت کنیم، البته ارزشمند و پرافتخار...

صفحه 1 از 2 1 2